европейско законодателство

КОНСОЛИДИРАНИ ТЕКСТОВЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2016/C 202/01)детайли: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=RO Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите. детайли: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c10823&from=EN&isLegissum=true Директива 2010/41/ЕС за прилагане на принципа на равно третиране на самостоятелно заетите мъже и

С какво можем да ви помогнем?

Свържете се с нас в най-близкия офис или онлайн.