Информация за проекта

Проектът „Подобряване на трудовата мобилност и ангажиране в културните и творческите индустрии в трансграничната зона RO-BG“

има за цел да подобри някои от ситуациите, определени като проблеми в програмните документи за INTERREG V-А RO-BG, а именно „дефицити в творческите индустрии“

„Изтичане на мозъци“ от млади и креативни таланти“, потенциал недостатъчно  изследван и признат от творческите индустрии за икономиката и конкурентоспособността в региона“ и „липсата на трансгранична мобилност за стоки и лица „.

Обща стойност на проекта: 577,790.85 евро.

Размер на приноса на ЕС  UE: 491,122.23 евро.

По време на изпълнението на проекта 22 758 души ще имат достъп до съвместни инициативи за заетост.

С какво можем да ви помогнем?

Свържете се с нас в най-близкия офис или онлайн.