Партньори на проекта

Румънската асоциация за трансфер на технологии и иновации (ARoTT)

ARoTT е професионална, неправителствена и нестопанска организация за трансфер на технологии и иновации

ARoTT има 43 члена (университети, центрове за научноизследователска и развойна дейност, центрове по туризъм, търговско-промишлена палата), 18 иновационни проекта, 24 трансгранични проекта и 5 обучителни проекта.

ARoTT изпълнява като партньор или като Водещ партньор няколко проекта, пряко насочени към развитието на предприемачеството в румънско-българския трансграничен регион, проекти, финансирани по програмите за ТГС 2007-2013 или по Националната програма за Развитие на човешките ресурси.

Предишен опит във финансирането от ЕС:

  1. Европейски фонд за регионално развитие, RO-BG Ro-Bg, Програма ТГС 2007-2013, „Подкрепа за трансгранично сътрудничество за насърчаване на бизнес средата и идентичността на региона Долж-Олт-Плевен-Видин-Монтана“, код MIS 32, ID: 1-3.1-10
  2. Европейски фонд за регионално развитие RO-BG Ro-Bg, Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013, „Зелена енергия – инструмент за предотвратяване на изменението на климата увеличаване на икономическото и социалното благосъстояние “ код MIS 65 / 1-2.1-7
  3. Европейски фонд за регионално развитие, RO-BG Ro-Bg Програма ТГС 2007-2013 „ Информационни центрове -Плевен -Крайова- Слатина, мост между две страни“ код MIS 630, ID :2-3.1-5
  4. Европейски фонд за регионално развитие, RO-BG Ro-Bg Програма ТГС 2007-2013 „Тематичен трансграничен туризъм- възможност за развитие и популяризиране на идентичността на регионите Долж, Олт, Мехединци, Враца, Плевен“ код MIS  663, ID: 1-3.1-
  5. Европейски фонд за регионално развитие, RO-BG Ro-Bg Програма ТГС 2007-2013 „Пътят на виното“ Проект MIS ETC код 199 /2(3i)-3.1-9
  6. Програма Interreg V-A Румъния – България „ Управление на риска в мащабни инфраструктури в трансграничната зона Румъния – България“

ERDF,  Полюс за конкурентоспособност на автомобилната промишленост в региона на Югозападна Олтения- „Изследвания за прилагане на усъвършенствана система за поддръжка на автомобилната индустрия, за повишаване на конкурентоспособността [Изследвания за Въвеждане на усъвършенствана система за поддръжка, за повишаване на конкурентоспособността в автомобилната индустрия „], код SMIS : 50138.

Асоциацията „Винаги за Европа“ (FEA)

FEA е неправителствена, нестопанска и аполитична организация. Тя е създадена, за да подкрепя организациите, властите и гражданите в процеса на интеграция в ЕС.

Основните цели на FEA са: улесняване на достъпа на гражданите до информация във всички сфери на дейност на ЕС; Подпомагане на малкия и среден бизнес и други организации и институции при подготовката и изпълнението на проектите; Регионално развитие чрез развитие на човешките ресурси и ППО; Развитие на предприемачеството в региона; Подобряване на качеството на образованието.

FEA е неправителствена организация с богат опит както в изпълнението на европейски проекти(7 проекта бяха възложени като бенефициент и 11 проекта като партньор) както и в развитието на дейности за развитие на човешките ресурси, социалното приобщаване на хората в неравностойно положение и действия за развитие на предприемачеството в региона.

FEA е оторизиран като доставчик на обучение, за организиране на обучение по предприемачески умения, компютърни умения,  английски език и други (около 1000 обучени хора) и акредитиран доставчик на професионално и психо-педагогическо консултиране, кариерно ориентиране поотделно или колективно (над 2000 души са се възползвали от консултантски услуги).

FEA има опит в координирането на бизнес центровете, управлява Център за предприемачество в Крайова, Център, създаден по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, основна област на интервенция 3.1. (20 новоучредени дружества).

От 2008г. сме домакин на  Информационния център “ Europe Direct Craiova “ и през този период постигнахме резултати като: 26 печатни издания (брошури, бюлетини и др.);

в над 10 000 копия, 26 уъркшопа, 9 издания на Малкия гражданин на ЕС (регионално събитие, което се провежда на 9 май всяка година), повече от 140 участия в регионални медии и др.

FEA  също има голям опит в разработването и управлението на партньорства с местни, регионални и транснационални организации.

Предишен опит във финансирането от ЕС:

Проект, финансиран от Европейската комисия като Решение C (2012) 4158 от 21/06/2012 за финансиране на приемни структури – информационни центрове Europe Direct в ЕС. За периода 2013-2017г.

ESF , Оперативна програма за развитие на човешките ресурси в Румъния – PROFEM – Насърчаване на жените на пазара на труда в региона на Югозападна Олтения

ESF , Оперативна програма за развитие на човешките ресурси в Румъния- TRAVAIL- преход от училище към активен живот с цел интегриране на ученици от Долж

ИНОВАТИВЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР INNOBRIDGE (INNOBRIDGE BIC)

BIC INNOBRIDGE  има опит в организирането на: Конференции за бизнес иновации, тематични панаири, обучения и работни срещи за стартиращи фирми и млади предприемачи, за да обогатят уменията си. Беше предоставена методология за скрининг на срещи за идентифициране на потребностите на предприемачите, въз основа на които Центърът организира консултации за предприемачество с онези, които търсят работа в областите на идентифицираните нужди.

BIC INNOBRIDGE стимулира проекта MIS ETC код 629, с основната цел да допринесе за съвместното развитие на устойчивото социално-икономическо трансгранично пространство и изграждането на интегриран трансграничен регион.

Според човешките ресурси и ICT и предприемаческия опит, придобит в рамките на проекта INNOBRIDGE, където е създаден Центърът, BIC ще може да предостави информация за румънското законодателство за хора, които се интересуват от работна мобилност в Румъния. Персоналът на BIC INNOBRIDGE има възможността да организира и провежда различни видове събития, свързани с CCIs в България и Румъния.

Предишен опит в областта на  финансирането от ЕС:

1. Програма, която отпуска финансиране: ERASMUS +, име на проекта Green Entrepreneurs Europe, код 2015-1-UK01-KA201-013501

2. Програмата отпуснала финансиране: Interreg V-A Румъния България, име на проекта„ Управление на риска в мащабни инфраструктури в трансграничната зона Румъния – България“, код на проекта: 15.3.1.017

С какво можем да ви помогнем?

Свържете се с нас в най-близкия офис или онлайн.